Ruszył proces rekrutacyjny do programu stażowego skierowanego do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program ten, realizowany pod egidą projektu „”Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej””, jest częścią szerszych działań wspieranych przez Unię Europejską, mających na celu wzrost zatrudnienia i kompetencji zawodowych w regionie.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie ciągłości – od momentu ogłoszenia do chwili wyczerpania miejsc. Informacje o zakończeniu naboru znajdą się na oficjalnej stronie internetowej urzędu oraz na tablicach informacyjnych w budynku urzędu. Staż zapewnia uczestnikom nie tylko praktyczne doświadczenie zawodowe, ale również wsparcie finansowe w postaci stypendium stażowego oraz możliwość refundacji kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Oferta stażowa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób młodych, samotnie wychowujących dzieci, osób pochodzenia migranckiego, kobiet, osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Kandydaci na staż mogą liczyć na wsparcie w zakresie 3- lub 6-miesięcznych staży, z priorytetem dla osób długotrwale bezrobotnych i tych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wymagania rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące udziału w programie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zainteresowani mogą również uzyskać informacje kontaktując się telefonicznie lub mailowo z urzędem.

Program stażowy stawia sobie za cel nie tylko wsparcie bezrobotnych w zdobyciu cennych umiejętności, ale również promowanie równości szans i dostępności dla wszystkich uczestników. Zapewnione są m.in. minimalne kwoty miejsc dla kobiet, indywidualne podejście do planowania kariery oraz dostosowanie miejsc odbywania stażu do kwalifikacji i preferencji uczestników.

Dodatkowo, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zapewnia kompleksowe informacje na temat dostępności swoich usług dla osób z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły dotyczące dostępności oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na profilu urzędu na portalu społecznościowym.

Źródło: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024