Przetwarzanie Danych Osobowych Zgodnie z RODO

Szanowni Państwo, w obliczu nowych wytycznych Unii Europejskiej, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 11, wprowadza zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Przestrzegając zasad RODO, nadzór nad przetwarzaniem danych w komendzie sprawują Inspektor Ochrony Danych Osobowych, st. sierż. Ewa Mackiewicz-Spałek oraz jej zastępca, Magdalena Rosińska-Szopa.

Zakres i Cel Przetwarzania Danych

W Komendzie Miejskiej Policji przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z określonymi i legalnymi celami. Dane są przechowywane przez okres adekwatny do celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o Zbiorach Danych Osobowych

Dokładne informacje dotyczące zbiorów danych, w tym celów przetwarzania, podstaw prawnych, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców, a także okresów przechowywania, są dostępne w komórkach organizacyjnych Komendy.

Odbiorcy Danych Osobowych

Zgodnie z RODO, odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które otrzymują dane w ramach konkretnych procedur prawnych. Dane nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że upoważniają do tego odpowiednie przepisy prawa.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Możliwe jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenia w Stosowaniu RODO

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wprowadzono ograniczenia w stosowaniu RODO w zakresie prawa do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz dostępu do danych. Te ograniczenia są niezbędne do zachowania integralności materiałów archiwalnych.

Źródło: https://dabrowa-gornicza.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024