Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, rozpoczęto rekrutację chętnych na staże finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program ten jest częścią szerszej strategii aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie śląskim na lata 2021-2027.

Rekrutacja do programu stażowego odbywa się w sposób ciągły. Ostateczny termin zgłoszeń jest zależny od liczby dostępnych miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia naboru znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeniowych umieszczonych w budynku urzędu.

Celem stażu jest praktyczne przygotowanie osób bezrobotnych do pracy poprzez bezpośrednie zaangażowanie w różnorodne zadania zawodowe. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu oraz refundacji kosztów opieki nad dziećmi do 6. roku życia lub osobami zależnymi. Szczegółowe informacje na temat dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o wsparcie znajdują się w zakładce „”Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy”” na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Program stażowy adresowany jest do szerokiej grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Szczególną uwagę kierujemy na osoby młode, kobiety, seniorów powyżej 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne. Pierwszeństwo mają osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W bieżącym roku planujemy sfinansować staże dla 76 osób bezrobotnych. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie szczegółowo opisane są w dokumentacji dostępnej pod ogłoszeniem o naborze oraz w siedzibie urzędu.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić swoją kandydaturę doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dokumenty aplikacyjne są dostępne zarówno online, jak i w formie papierowej w siedzibie urzędu. Do dyspozycji kandydatów są również numery telefonów oraz adresy e-mail, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej dba o dostępność swoich usług dla wszystkich grup społecznych. W trosce o równość szans oraz dostępność, urząd zapewnia szereg udogodnień, takich jak: parking dla osób z niepełnosprawnościami, łatwo dostępne informacje, obsługę osób słabosłyszących oraz dostosowanie dokumentów do indywidualnych potrzeb uczestników.

Program stażowy realizowany jest zgodnie z zasadami równościowych, promując równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałając stereotypom na rynku pracy. Nabór prowadzony jest w sposób otwarty i transparentny, a wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz na profilu facebookowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Źródło: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024